Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
www.zakupiony.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.zakupiony.com.pl szczególności:

1.1 definiuje określenia używanie w serwisie internetowym www.zakup[iony.com.pl,

1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji,

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy,

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki,

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki,

1.6 określa wymagania techniczne,

1.7 informuje o Polityce prywatności,

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich,

1.9 informuje o zużytym sprzęcie

1.10 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

 1. Serwis internetowy działający w domenie www.zakupiony.com.pl prowadzony jest przez:

Zakupiony.pl

Ul.Tarnopolska 60, 41=807 Zabrze

NIP: 6482668520 REGON: 527401366

e-mail: kontakt@zakupiony.com.pl

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny nie
  zawierają kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,
  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w
  rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,
  wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania
  rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie
  mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 5. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje
  zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
  postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie
  postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Serwis nie udostępnia możliwości rejestracji Konta klienta.
 8. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w
  dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 9. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług
  poprzez właściciela Sklepu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 10. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te
  postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
  Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne
  dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów,
  które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone,
  prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w sklepie internetowym
Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym będące przedmiotem umowy sprzedaży
między sprzedawcą a klientem

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu

Sklep internetowy/ Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zakupiony.com.pl za
pośrednictwem, którego klient może dokonać zamówienia produktów lub usług

Sprzedawca, Usługodawca/ Administrator – Zakupiony.pl, ul.Tarnopolska 60, 41-807 Zabrze,
NIP: 6482668520 Regon: 527401366

Facebook (Meta) – aplikacja oraz serwis internetowy społecznościowy, w ramach, którego zarejestrowani
użytkownicy mogą tworzyć sieci, grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami

Transmisja sprzedażowa – prowadzona na żywo prezentacja produktów, podczas której Sprzedawca
prezentuje produkty znajdujący się w jego ofercie osobom oglądającym transmisję on-line.

Paczka otwarta – funkcjonalność sklepu umożliwiająca składanie zamówienia na kolejne Produkty przez
z góry określony czas w ramach jednej przesyłki, po opłaceniu dotychczasowego zamówienia.

Paczka zamknięta – opłacone i przygotowane do wysyłki Zamówienie

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za
pośrednictwem sklepu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu z sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym
prawa osób, których dane dotyczą

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer
identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe
lub społeczne

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane
lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce
internetowej

Klient, Usługobiorca/ Użytkownika – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem
przedsiębiorstwa

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru klienta

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz
usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na
jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie serwisu internetowego sprzedawcy, umożliwiający
utworzenie konta klienta

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym użytkownicy serwisu internetowego
www.zakupiony.com.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na
podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy,
dotyczących serwisu

§3 Usługi elektroniczne

 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

 1. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
  Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia
  za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za
  pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony dla Usługobiorców z zarejestrowanym
  Kontem klienta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z
  Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach
  Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres marivosklep@gmail.com. Usługa polega na
  przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej
  zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej,
  promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu
  internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez
  podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny
  charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może
  być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja
  szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient.
  Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 5. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w
  zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu
  internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:

7.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zakupiony.com.pl

7.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Zakupiony.com.pl, ul.Tarnopolska 60 , 41-807
Zabrze.

 1. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza zamówienia na
  stronie internetowej www.zakupiony.com.pl
 2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały
  rok.
 3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „X ” znajdującej się z
lewej strony danego prouktu.

3.2.3 zawartość Koszyka aktualizuje się automatycznie

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy ” i należy wypełnić
Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 uzupełnienie danych do wysyłki i kliknięcie przycisku „Zapisz”

3.4.2 dokonanie wyboru metody dostawy spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.3 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.5 następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu, który zawiera również postanowienia co do
przetwarzania danych osobowych

3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.7 Wybór Przelewu standardowego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.

3.8 Przy wyborze opcji Przelewy24 należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i
zaakceptować regulamin wybranego operatora płatności, a następnie potwierdzić Zamówienie poprzez
kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoważnego. Złożenie Zamówienia wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.

 1. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy
  sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
  stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży
  uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Transmisje sprzedażowe

 1. Transmisje sprzedażowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie
  zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
 2. Celem Transmisji sprzedażowej jest przedstawienie Produktów z oferty Sprzedawcy.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
  stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży
  uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 4. Zamówienie złożone podczas Transmisji sprzedażowej należy opłacić w ciągu 48 godzin od momentu
  otrzymania wiadomości z jego podsumowaniem.

§5 Termin realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu, w
  trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy
  liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firmy kurierskiej DHL oraz InPost

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie
  nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo – adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej
  odmowy odbioru przesyłki.
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem firm DHL oraz InPost i zależą od wagi,
  rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie
  wypełniania Formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje
  koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
 5. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na
  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki

 1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty
przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki
zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale
kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie
dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien
niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska, DHL, InPost oraz Poczta
Polska są udostępnione w regulaminie dostępnym na stronie internetowej przewoźnika.

 1. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru zamówionych
Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez
wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji
Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w
Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej
InPost.

 1. Zapis ust. 1 i 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
  konsumenta.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak
  zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie
  2 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z
  oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o
  odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

§8 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew standardowy na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia przesłania
potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata).

1.2 przez bramkę płatniczą Przelewy24. w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą.
Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 ( Podmiot świadczący Usługę na
rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości
opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

 1. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego
  Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem
  stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
  realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od
  Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§11 Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz używane.
 2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.
 3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji
  w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zakupiony.com.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Zakupiony.com.pl ul.Tarnopolska 60 , 41-807
Zabrze . Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia
wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Konsumenta związane
ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym
należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 1. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Konsumenta
  o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Konsumenta w piśmie reklamacyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego
  dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do
  użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
  jest dłuższy.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
  domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od
  chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub
  domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności
  Produktu z umową.
 4. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.
  Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
 2. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca
  odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za
  pobraniem.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  obniżeniu ceny.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.
  Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za
  pobraniem.
 5. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
  konsumenta.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie
  art. 558 §1 KC.

§12 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od

umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
Produktu.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
  częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając
  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed
  upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
  internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie
  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta
  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach
  konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które
nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres
Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub
Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać
w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w
Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.3 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia
od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.4 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8.5 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21
ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

8.6 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zakupiony.com.pl

10.2 w sposób tradycyjny wysyłając oświadczenie na adres: Zakupiony.com.pl, ul.Tarnopolska 60 , 41-
807 Zabrze.

§12 Zużyty sprzęt

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U
  z 2015 r. poz. 1688) Sprzedawca:

1.1. zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o
ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Koszt
dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Klient.

1.2 Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zapewnia
nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego
sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

§13 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości
pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych
  powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

§14 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

2.1 Adres do korespondencji: Zakupiony.com.pl, ul.Tarnopolska 60 , 41-807 Zabrze.

2.2 Adres e-mail: kontakt@zakupiony.com.pl

 1. Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony
  Danych (IOD) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
 2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora,
  z której korzysta Użytkownik.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże
  w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić
  oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 5. Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły 18
  lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 6. Obsługa zamówienia w sklepie

8.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie www.zakupiony.com.pl

8.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

imię i nazwisko

adres e-mail

numer telefonu

adres do doręczeń

adres do rozliczeń

nazwa firmy oraz NIP (Przedsiębiorcy JDG)

8.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków związanych z przepisami
podatkowymi i o rachunkowości.

8.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

8.4.1 Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

8.4.2 Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi
roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

8.4.3 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

8.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

8.5.1 Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu realizacji
prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.

8.5.2 Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do momentu
jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe okresy przetwarzania
mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

8.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć zamówienia.

 1. Newsletter:

9.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które zapisały się na Newsletter.

9.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

9.2.1 adres e-mail

9.2.2 imię i nazwisko

9.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

9.3.1 Wykonanie usługi Newsletter, informowanie o rabatach, promocjach, nowej ofercie.

9.3.2 Dopasowanie treści zamówionej usługi Newsletter do aktywności Użytkownika w Serwisie.

9.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

9.4.1 Wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

9.4.2 Prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni (informacje o ofercie, nowościach,
personalizowanie treści) – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

9.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie,
a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym
okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

9.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości zapisania się na
Newsletter.

 1. Formularz kontaktowy:

10.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

10.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

10.2.1 adres e-mail

10.2.2 imię i nazwisko

10.2.3 numer telefonu

10.2.4 numer NIP

10.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

10.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

10.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Do upływu przedawnienia roszczeń.

10.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

 1. Informacja o dostępności produktu:

11.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które chcą otrzymać informację o dostępności produktu.

11.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

11.2.1 adres e-mail

11.2.2 imię i nazwisko

11.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udzielenie informacji o dostępności produktu.

11.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Udzielnie informacji o dostępności produktu na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

11.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia informacji lub do momentu wycofania zgody,
w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji.

 1. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym
  podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

12.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

12.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

12.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

12.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

12.5 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym
  uprawnienia:

13.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje odnośnie
przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym kopię tych danych.

13.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać sprostowania
swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

13.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych
osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: (a)dane osobowe
Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na
której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł
sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe
Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

13.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

13.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego
danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a) Użytkownik kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia,
dochodzenie lub obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

13.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną
sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania,
zgodnie z art. 21 RODO.

13.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego
dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

13.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

13.9 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w ust 13 §4 uprawnień, należy skontaktować się z
Administratorem.

 1. Co do zasady dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
  Gospodarczy.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z
  wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o
  Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających
  wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie
  danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych
  Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione,
  które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono
  przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§15 Polityka plików cookies

 1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies. Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów, m.in. w celach funkcjonalnych,
  personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.
 2. Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:

2.1 „cookies sesyjne”, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź
urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku

2.2 „cookies trwałe”, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do
momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w
przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia

2.3 „cookies podmiotów trzecich”, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów
internetowych.

2.4 „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

2.5 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

2.6 „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

2.7 „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.

 1. Google Analytics

3.1 Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje

tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę
korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

3.2 Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes w
analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej
reklamy.

3.3 Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

3.4 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.
zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystać z narzędzia
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

3.5 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Pixel Meta (Facebook)

4.1 Serwis korzysta z Pixel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii
marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawcą jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo
Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

4.2 Pixel Facebooka, to krótki kod umieszczany w Serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam
na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako nasz
prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.3 Informacje zbierane w ramach Pixel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację
Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego Serwisu.

4.4 Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.5 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.
zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences.

4.6 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Pixel TikTok

5.1 Serwis korzysta z Pixsel TikTok, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii
marketingowych i remarketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawcą jest TikTok Technology
Limited, spółka zarejestrowana w Republice Irlandii, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin,
D02 T380, Irlandia, o numerze spółki 635755.

5.2 Pixel TikTok, to krótki kod umieszczony w Serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na
podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie, co rozumiemy jako nasz
prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.3 Informacje zbierane w ramach Pixel TikTok są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację
Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego Serwisu.

5.4 Z polityką prywatności portalu TikTok pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-
policy/pl-PL

5.5 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.
zmienić ustawienia klikając w link: https://support.tiktok.com/en/safety-hc/report-a-problem

5.6 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych
  informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików,
  konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich
  zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich
  usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady
  zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku
  Użytkownika danego telefonu.
 3. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w
  ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu
  prowadzonego pod adresem: www.zakupiony.com.pl .

§16 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, poprzez
złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony
sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika
Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013
  r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia
  (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)
  Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution)
  umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@zakupiony.com.pl

§17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)

 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w serwisie internetowym
  www.zakupiony.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
  Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na
  stronie Serwisu internetowego www.zakupiony.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
 2. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
  normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z
  serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym,
  czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.
  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
  na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w
  życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego
  www.zakupiony.com.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje
  się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r.
Shopping Cart
Scroll to Top